Leasing – vysvetlenie základných pojmov

Potrebujete prefinancovať nové vozidlo? V rámci Vašej spoločnosti plánujete modernizovať technologickú linku? Trh ponúka rôzne formy financovania ako napríklad úver alebo lízing. Vieme, čo je to lízing a s tým najčastejšie používaná terminológia? Skúsme sa na jednotlivé, najčastejšie sa vyskytujúce termíny pozrieť bližšie.

ČO JE LEASING?

Je to proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť zmluvne dohodnuté splátky. Predmetom lízingu môžu byť vozidlá, stroje a zariadenia, nehnuteľnosti. Zjednodušene – lízing je prenájom veci za dohodnuté splátky na vopred definovanú dobu, ktorý sa po dobehnutí doby môže stať majetkom nájomcu za zostatkovú hodnotu.

Lízing ďalej delíme na operatívny a finančný. Základný rozdiel – pri operatívnom lízingu je podstatne kratšia doba nájmu ako ekonomická životnosť predmetu lízingu, klient nemá zmluvne dohodnuté právo kúpy predmetu lízingu po uplynutí doby nájmu

FINANČNÝ LEASING

Jedná sa o dlhodobý nájomný vzťah, pri ktorom sa doba prenájmu blíži ekonomickej životnosti predmetu lízingu. Súčasťou zmluvy je prednostné právo kúpy prenajatej veci nájomcom. Právnym vlastníkom predmetu lízingu je až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany nájomcu lízingová spoločnosť. Za opravy a udržiavanie predmetu lízingu je zodpovedný nájomca.

OPERATÍVNY LEASING

Je nájomný vzťah, kde doba trvania nájomného vzťahu je podstatne kratšia ako ekonomická životnosť predmetu lízingu. Klient nemá zmluvnú povinnosť odkúpiť predmet financovania po ukončení zmluvy. Prenajímateľ zabezpečuje údržbu predmetu lízingu, jeho poistenie, príp. náhradu v prípade nefunkčnosti. Operatívny lízing môže byť vrátane služieb alebo bez.

SPÄTNÝ LEASING

Je taký obchodný prípad, kedy užívateľ predáva lízingovej spoločnosti prostredníctvom autobazáru svoj majetok a následne opakovane uzatvára s lízingovou spoločnosťou lízingovú zmluvu na tento predmet.

PRENAJÍMATEĽ

Lízingová spoločnosť, ktorá je majiteľom prenajímaného majetku

NÁJOMCA

Subjekt (občan, podnikateľ, firma), ktorý predmet lízingu využíva.

PREDMET LEASINGU

Vec, ktorú si nájomca prenajme od lízingovej spoločnosti.

LEASINGOVÁ ZMLUVA

Je právnou formou úpravy vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky zmluvy o finančnom lízingu s uvedením práv a povinností oboch zmluvných strán.

ROČNÁ PERCENTUÁLNA MIERA NÁKLADOV (RPMN)

RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie  úverov. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom ten, ktorý ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru vrátane poplatkov a doba na ktorú je poskytnutý).

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Prehľad rozpísaných splátok a poplatkov. Ku každej splátke je uvedený dátum splatnosti a celková suma k úhrade. Splátkový kalendár nahrádza faktúry ku každej jednotlivej splátke zvlášť. Splátkový kalendár je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

LÍZINGOVÉ SPLÁTKY

Pravidelné resp. nepravidelné platby (mesačné, štvrťročné, sezónne …) v zmluvne dohodnutej výške a termíne, ktoré nájomca hradí prenajímateľovi. Splátka obsahuje časť istiny a úroku. Súčasťou splátky môže byť aj poistenie.

ANUITNÉ SPLÁTKY

Anuitné splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas trvania zmluvy. Anuitná splátka sa skladá z časti istiny a úroku. Na začiatku splátkového obdobia najväčší podiel splátky tvorí splátka úroku na konci naopak splátka istiny.

AKONTÁCIA

Je definovaná percentom z ceny predmetu lízingu, ktorú musí klient uhradiť vopred pri podpise lízingovej zmluvy. Výška tejto prvej splátky ovplyvňuje výšku úrokov a výšku ďalších splátok. Slúži ako určitá forma záruky. Keďže sa jedná o mimoriadnu splátku klient, ktorý zaplatí vysokú prvú splátku býva lízingovou spoločnosť považovaný za menej rizikového.

SPRACOVATEĽSKÝ POPLATOK

Suma, ktorú si lízingová spoločnosť účtuje za uzavretie zmluvy. Môže byť určený buď fixne alebo ako % z obstarávacej ceny.

RIADNE UKONČENIE LÍZINGOVEJ ZMLUVY

Nastáva uplynutím posledného dňa dohodnutej doby nájmu a za podmienky, že nájomca zaplatil všetky splátky a splnil všetky ostatné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy.

VINKULOVAŤ

Pod pojmom vinkulovať sa rozumie obmedziť disponovanie s peňažnou náhradou za poistnú udalosť v prospech prenajímateľa.

V prípade, že nastane na predmete poistná udalosť a vznikne poisťovateľovi povinnosť vyplatiť poistné plnenie, prenajímateľ musí dať poisťovacej spoločnosti súhlas s výplatou poistného plnenia v prospech nájomcu. V prípadoch, kedy sú splátky uhrádzane včas a vo výške podľa splátkového kalendára spravidla nebýva problém.

 

ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Inak povedané aj odkupná cena – po skončení finančného lízingu a po zaplatení poslednej lízingovej splátky dochádza k prevodu vlastníctva k predmetu lízingu z lízingovej spoločnosti na nájomcu. Vlastníctvo prechádza za odkupnú cenu, ktorá môže byť nulová, stanovená ako pevná čiastka  alebo percentuálne z obstarávacej ceny .

 

FINANČNÉ VYROVNANIE

Vysporiadanie finančných nárokov nájomcu pri predčasnom ukončení lízingu. Dôvody predčasného ukončenia môžu byť nasledujúce:

  • Neplatenie lízingu
  • Dobrovoľné predčasné ukončenie lízingu
  • Z dôvodu poistnej udalosti – krádež alebo totálna škoda predmetu lízingu

 

CESIA ( prevod, zmena nájomcu)

 

Postúpenie lízingu na nového nájomcu. K zmene nájomcu  dochádza v prípadoch, kedy pôvodný nájomca nemá záujem pokračovať v lízingovom vzťahu.

 

 

 

Pozri si TOP ponuky áut od našich partnerov
(Visited 1 041 times, 1 visits today)
By |2018-03-19T10:32:21+00:00máj 19th, 2017|Categories: Leasing, Pre firmy|Tags: , , |0 Comments